Zásady ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Forward Fitness IČO: 47 848 049 so sídlom 486 95636 Rybany (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: 486 95636 Rybany
email: minar.jakub@forward-fitness.eu
telefón: +421 907 597 437
3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nezbytné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
3. Zo strany správcu nedochádza  k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
• po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy(),
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
•zaisťujúce marketingové služby.
2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
    • právo na zmazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
    • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
    • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
    2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia  k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

VIII.

Informácie o súboroch „cookies“
Na tejto internetovej stránke používame súbory „cookies“. Sú to malé textové súbory s informáciami o vašom navigovaní na stránke a ich hlavným účelom je zlepšiť váš dojem z používania stránky.

Čo je súbor „cookie“?
Súbor „cookie“ je malý textový súbor s informáciami o vašej navigácii na stránke, ktorý internetová stránka ukladá do počítača, telefónu alebo iného zariadenia.
Súbory „cookies“ sú potrebné na uľahčenie prehľadávania a na jeho zjednodušenie, a nijako nepoškodzujú počítač.
Taktiež sa súbory „cookies“ využívajú na personalizáciu, meranie a analýzu reklamy.
Hoci v týchto Pravidlách používame všeobecné označenie „súbory cookies“, keďže sú hlavným spôsobom ukladania informácií používaných stránkou, na rovnaký účel ako súbory „cookies“ sa využíva aj priestor „lokálne úložisko“ v prehľadávači. Všetky informácie uvedené v tejto časti sa zároveň vzťahujú na „lokálne úložisko“.

Na čo sa používajú súbory „cookies“ na tejto stránke?
Súbory „cookies“ sú nevyhnutnou súčasťou fungovania stránky. Hlavným účelom našich súborov „cookies“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií pri prehľadávaní a budúcich návštevách.
Informácie zhromaždené súbormi „cookies“ nám zároveň umožňujú vylepšovať stránku odhadovaním počtu a vzorcov používania, jej vhodnosti pre jednotlivé záujmy používateľa, rýchlejším vyhľadávaním, atď.

Ako sa vyhnem použitiu súborov „cookies“ na tejto stránke?
Ak sa chcete vyhnúť použitiu súborov „cookies“ na stránke pri zohľadnení vyššie uvedených obmedzení, najskôr si ich používanie musíte vypnúť v prehľadávači a potom vymazať súbory „cookies“ uložené v prehľadávači spojenom s touto stránkou.
Túto možnosť môžete použiť kedykoľvek ako prevenciu používania súborov „cookies“

IX.
Newsletter
S odberom noviniek (Newsletter) udeľujete správcovi súhlas s GDPR. Údaje budú tiež spracovávané spoločnosťou Mailchimp . Z odberu noviniek sa dá hocikedy odhlásiť odkazom v pätičke zaslaného newslettru.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť dňa 25.5.2018.